SALG- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Semitech A/S (herefter benævnt “Semitech”) er gældende for salg af varer fra Semitech til erhvervskunder (herefter benævnt “Køber”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle krav og vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v., såsom AB 92 eller AB 18, er ikke bindende og anses ikke for en fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre Semitech skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. AFTALEINDGÅELSE

2.1 Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for Semitech, såfremt tilbuddet accepteres inden 8 dage fra dateringen af Semitechs tilbud.

2.2 Endelig aftale mellem Semitech og Køber er først indgået, når Semitech har fremsendt ordrebekræftelse til Køber.

2.3 Såfremt en ordrebekræftelse afviger fra Købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og Køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal Køber inden 8 dage give meddelelse herom til Semitech. I modsat fald er alene Semitechs ordrebekræftelse gældende.

2.4 Enhver oplysning angående varernes vægt, dimensioner m.v. i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce, hjemmeside m.v. er at betragte som orienterende og er kun forpligtende for Semitech i det omfang, der udtrykkeligt henvises til oplysningerne i tilbud eller ordrebekræftelse.

3. RISIKOENS OVERGANG OG LEVERING

3.1 Risikoen overgår til Køber ved varens levering. Levering sker Ab Fabrik som angivet i tilbud
eller ordrebekræftelse, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Køber bærer således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer under indlæsning, transport, aflæsning og udpakning.

3.2 Kan levering eller aflæsning, som følge af Købers forhold, ikke gennemføres, vil varerne blive opbevaret for Købers regning og risiko på Semitechs lager. Semitech er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket samtlige omkostninger forbundet hermed.

4. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

4.1 Ethvert af Semitech meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for Semitech, medmindre det udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om et fast leveringstidspunkt.

4.2 Semitech er endvidere berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt dette er nødvendigt på grund af forhold, som Semitech ikke selv er herre over, jf. punkt 8.

4.3 Såfremt den angivne leveringstid overskrides væsentligt, er Køber berettiget til at hæve købet, såfremt Køber reklamerer straks, og der ikke foreligger force majeure, jf. punkt 8.

4.4 Ved væsentlig forsinkelse kan Køber kræve erstatning, såfremt Køber dokumenterer, at der fra Semitechs side er udvist fejl eller forsømmelser, som kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

5. MANGLER

5.1 Konstateres det, at varen er behæftet med mangler, og har Køber reklameret rettidigt, jf. punkt 6, har Semitech ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt Semitech ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning, tilretning m.v., kan Køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræveafslag i købesummen. Hvis Køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan Køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af Semitech.

5.2 Køber skal returnere de mangelfulde varer til Semitech. Fremsendelse af de mangelfulde varer sker for Købers regning og risiko.

5.3 Semitech kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorefter Køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.
En leverance, der ikke afviger mere end 10 % i forhold til den aftalte mængde, anses dog for at være en opfyldelse af den aftalte mængde.

5.4 Køber bærer selv risikoen for, at Semitechs leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber eller Købers kunder.

6. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

6.1 Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen af en vare at foretage en grundig undersøgelse af varen for at sikre sig, at varen er mangelfri, uden fejl og leveret kontraktmæssigt.

6.2 Køber skal reklamere straks efter, at Køber blev bekendt med en mangel eller burde være blevet bekendt med denne. Reklamationen skal være skriftlig og specificere de mangler, der gøres gældende. Er reklamationen ikke rettidig, bortfalder Købers ret til at gøre manglen gældende.

6.3 Hvis Køber for så vidt angår den modtagne vare eller dele heraf modtager reklamationer fra Købers kunder eller øvrige brugere af varen, skal Køber straks skriftligt videregive reklamationen over for Semitech med en specifikation af de mangler, der er gjort gældende af den pågældende kunde eller bruger. Overholder Køber ikke denne pligt, kan Køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav over for Semitech.

6.4 Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort gældende af Køber inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet. Undlader Køber dette, kan Køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 Forvolder en leverance fra Semitech skade, er Semitech i forhold til Køber ansvarlig for personskade, såfremt Køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Semitech. Semitech har i forhold til Køber intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

7.2 Såfremt Semitech måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, herunder Købers kunder, uanset om der er tale om et produktansvar efter produktansvarsloven eller efter det retspraksisudviklede produktansvar, er Køber pligtig til at holde Semitech skadesløs for ethvert beløb, som Semitech i denne forbindelse har måttet udrede.

7.3 Køber skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette Semitech om enhver skade forårsaget af et defekt produkt eller om enhver nærtforestående risiko for en sådan skade.

8. FORCE MAJEURE

8.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Semitech, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter aftalens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed, som Semitech ikke har været herre over, herunder brand, krig, cyberangreb, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, computervirus, epidemier, pandemier, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, mangel på driftsmidler og almindelig vareknaphed, samt mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.2 Semitech er berettiget til ansvarsfrit at udskyde levering eller ved skriftlig meddelelse til Køber at annullere aftalen helt eller delvist, når aftalens opfyldelse umuliggøres som følge af en af de i punkt 8.1 nævnte omstændigheder.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Semitech er kun ansvarlig for fejl og mangler ved Semitechs leverancer, hvis Køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Semitechs eventuelle anvisninger. Semitechs ansvar omfatter fejl og mangler i Semitechs egne leverancer, men ikke fejl og mangler, der opstår i forbindelse med, at Semitechs leverancer føjes ind i eller til andres leverancer.

9.2 Semitech er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse, mangler eller produktansvar. Køber kan endvidere ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

9.3 Andet tab, som kan dokumenteres af Køber, afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet Semitechs ansvar beløbsmæssigt dog begrænses til den i tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne pris for varen.

10. PRISER OG BETALING

10.1 Alt salg sker til priser oplyst i danske kroner, medmindre andet er angivet af Semitech. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af en-hver art, emballage m.v. Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel af Semitech.

10.2 Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er et-hvert tilbud afgivet under forbehold for eventuelle ændringer i de tilgrundliggende råvarepriser. Såfremt råvarepriserne stiger, er Semitech berettiget til at ændre prisen i tilbuddet, uden at Køber kan hæve eller gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende. Denne adgang til at ændre prisen forudsætter dog, at prisstigningen kan konstateres, inden der sker levering. Semitech skal straks efter konstateringen fremsende korrigeret tilbud eller ordrebekræftelse til Køber.

10.3 Betaling skal ske 20 dage netto, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Er Køber ikke om-fattet af Semitechs kreditorforsikring, skal betaling dog ske forud eller efter nærmere aftale, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Ved for sen betaling opkræves renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, er Semitech berettiget til straks, og uden yderligere varsel, at hæve aftalen.

11. EJENDOMSFORBEHOLD

11.1 Semitech forbeholder sig ejendomsretten til det solgte i en enhver henseende, indtil Køber har betalt købesummen med tillæg af påløbne renter samt øvrige omkostninger til Semitech.

12. CERTIFIKATER

12.1 Ved leveringen af varer medfølger alene certifikat, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt mellem Semitech og Køber. Semitech kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1 Enhver tvist mellem Semitech og Køber afgøres efter dansk ret.

13.2 Tvister skal efter Semitechs valg afgøres ved Semitechs hjemting eller ved voldgift i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Uanset ovenstående kan Semitech dog vælge at sagsøge Køber ved dennes hjemting.

SEMITECH logo

SEMITECH repræsenterer flere af Europas og verdens førende producenter på det skandinaviske marked.
Det sikrer, at vores kunder får den bedste pris, kvalitet og levering til tiden.
Vores mangeårige viden og erfaring er til rådighed for dig og din virksomhed.
Vores medarbejdere er veluddannede omkring vores produktsortiment og står altid til rådighed
for yderligere oplysninger.

TILMELD NYHEDSBREV

VI STØTTER

Team rynkeby